Política de privacitat

Fundació Barcelona Music Lab està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat (d’ara endavant, la Política) 

Fundació Barcelona Music Lab, informa els USUARIS d’aquest lloc web, dels usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en el lloc web, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

Fundació Barcelona Music Lab es reserva la facultat de modificar aquesta Política a fi d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingui perfecte coneixement del seu contingut.

 

Responsable

El Responsable del Tractament de les dades de caràcter personal és:

Identitat: 

Fundació Barcelona Music Lab. ,amb NIF: 

GO9847294, d’ara endavant ENTITAT

Adreça: C/ Pujades, S/N Portal 77, Planta 2, Porta 7 08005 Barcelona (Barcelona)

E-mail:

 

Finalitat del tractament

La recollida i tractament de les dades personals recollides a través del formulari de contacte, té com a finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis prestats per Fundació Barcelona Music Lab, ateses les sol·licituds d’informació i/o consultes plantejades.

 

Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir amb les obligacions legals, o fins que se sol·liciti la seva supressió per l’interessat i aquest estigui legitimat per a això.

 

Legitimació

Fundació Barcelona Music Lab  està legitimada pel tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l’interessat per a una o diverses finalitats específiques, tal com recull l’article 6.1.a) i 6.1.b) del Reglament General de Protecció de dades personals.

 

Destinataris

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la/s finalitat/s expressada/s, en els supòsits previstos segons la Llei, així com en els casos específics, dels quals s’informi expressament a l’Usuari.

 

Drets dels usuaris

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

  • Accés: L’interessat té dret a saber quines dades està tractant l’ENTITAT sobre ell.
  • Rectificació: L’interessat té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
  • Supressió: L’interessat té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre d’altres motius, les dades no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
  • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies l’interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Oposició: En determinades circumstàncies l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas l’ENTITAT deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims, imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Portabilitat de les dades: Només aplicable a dades automatitzades i consisteix a passar les dades des de l’ENTITAT a un altre nou RESPONSABLE DEL TRACTAMENT (no a l’interessat i per sol·licitud del mateix).

Vostè pot exercir els seus drets, inclòs el dret a retirar el seu consentiment (si aquest va ser atorgat) enviant un escrit acompanyat del seu DNI a Fundació Barcelona Music Lab. en C/ Pujades, S/N Portal 77, Planta 2, Porta 7 08005 Barcelona (Barcelona)o enviant un e-mail a .

A més, vostè te dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades, actualment l’Agencia Española de Protección de Datos.

 

Mesures de seguretat

El responsable del tractament web Fundació Barcelona Music Lab aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc d’aquest.

 

Transferències internacionals

No es realitzen transferències internacionals.

 

Perfils i presa de decisions automatitzades

No s’elaboren perfils ni es prenen decisions automatitzades amb les dades facilitades per l’usuari.